مزایا فورجینگ

 • 1

 • دارای استاندارد ملی ایران

 • 2

 • دارای تائیدیه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 • 3

 • صرفه جویی تا ۴۰ درصدی در مصرف میلگرد با حذف اورلپ و پرت‌ها.

 • 4

 • صرفه جویی تا ۴۰ درصدی در مصرف میلگرد با حذف اورلپ و پرت‌ها.

 • 5

 • اتصال میلگردهای غیرقابل مصرف (پرت) به یکدیگر و استفاده مجدد از آنها.

 • 6

 • با توجه به کاهش مصرف میلگرد، وزن اصلی سازه کم شده و متناسب با آن از نیروهای ثقلی جانبی نیز کاسته می‌شود و در نتیجه مقاومت سازه در مقابل زلزله افزایش خواهد یافت.

 • 7

 • این سیستم، اشتباهات انسانی را به شدت کاهش می‌دهد ( بسیار مشاهده گردیده است که پرسنل اجرایی برای کاهش پرت میلگردها از طول اورلب‌ها می‌کاهند که این امر باعث کاهش مقاومت میلگردها در نقاط اتصال و در نتیجه کاهش مقاومت سازه می‌گردد).

 • 8

 • با توجه به کاستن از حجم اضافی میلگردها در نقاط اتصال، امکان ویبره بهتر بتن که مشکل بسیار مهمی تاکنون بوده است برطرف می شود و بتن ویبره خوب و مناسب تری میسر می‌گردد.

 • 9

 • با توجه به کاهش حجم اضافی میلگردها ، درگیری بتن با میلگردها افزایش خواهد یافت.

 • 10

 • افزایش یافتن مقاومت در نقطه اتصال، به طوری که مقاومت در این نقطه بیشتر از سایر نقاط در طول میلگرد می‌باشد .

 • 11

 • با توجه به کاهش حجم میلگردها ، درگیری بتن با میلگرد افزایش خواهد یافت

تماس با مهندس قاضی